331-999-0071

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Web Site

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

 1. Χορηγείται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφοριών ή λογισμικού) στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC για προσωπική, μη εμπορική, προσωρινή προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου, και βάσει αυτής της άδειας, δεν επιτρέπεται:
  1. τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
  2. χρησιμοποιούν τα υλικά για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)?
  3. Προσπαθήστε να απομεταγλωττίσετε ή να αναστρώσετε οποιοδήποτε λογισμικό που περιέχεται στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC.
  4. αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά? ή
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και ενδέχεται να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από την Treadstone 71 LLC. Κατά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή κατά τον τερματισμό αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Τα υλικά στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC παρέχονται "ως έχουν". Η Treadstone 71 LLC δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με το παρόν αποποιείται και ακυρώνει όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Περαιτέρω, η Treadstone 71 LLC δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης του υλικού στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο ή άλλως που σχετίζεται με τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Treadstone 71 LLC ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο Treadstone 71 Ο ιστότοπος της LLC στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν η Treadstone 71 LLC ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Treadstone 71 LLC έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή παρεπόμενες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Errata

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Treadstone 71 LLC δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Treadstone 71 LLC μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, η Treadstone 71 LLC δεν δεσμεύεται να ενημερώσει τα υλικά.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

Η Treadstone 71 LLC δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο και δεν φέρει ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται την έγκριση του ιστότοπου από την Treadstone 71 LLC. Η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

7. Όροι Χρήσης του Τροποποιήσεις Χρήσης

Η Treadstone 71 LLC μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για τον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Μασαχουσέτης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση μιας τοποθεσίας Web.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Αντίστοιχα, έχουμε αναπτύξει αυτήν την Πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε αποκαλύπτοντας και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες. Τα ακόλουθα περιγράφουν την πολιτική απορρήτου μας.

 • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας πληροφοριών, θα προσδιορίσει τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
 • Θα συλλέγουμε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο με σκοπό την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν αποκτήσουμε τη συναίνεση του συγκεκριμένου ατόμου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
 • Εμείς θα διατηρήσει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπούς.
 • Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
 • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με εύλογες διασφαλίσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
 • Θα κάνουμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουν τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύονται και διατηρούνται.

Επικοινωνήστε με το Treastone 71

Επικοινωνήστε με το Treadstone 71 σήμερα. Μάθετε περισσότερα για τις προσφορές μας για την Ανάλυση Στοχευμένων Αντιπάλων, την Εκπαίδευση Γνωστικού Πολέμου και το Intelligence Tradecraft.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!